Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları eBook ¾

Kaderimize Yön Veren Evren Yasaları Bug ne kadar bir ok kitap ekim Yasas n sanki evrendeki tek yasa ve tek ba na b t n sorunlara cevap olacak bir z mm gibi ele ald Ancak bu kitaplar okuyanlar ya amlar nda yeterli de i imi meydana getiremeyince hayal k r kl na u rad lar nk ger ek b yle de ildi ekim Yasas kaderimize y n veren ok say daki evrensel yasalardan sadece bir tanesidir Di er yasalarla birlikte ya am n za uygulayamad n z m ddet e size hi bir katk sa layamazS n r tesi i te bu nedenle, bu kitab yay nl yorKaderimize y n veren bir ok evrensel yasa vard r Bunlar sadece bilmemiz bile ya am kalitemizi y kseltecek g ce sahiptir nk her biri biz istesek de istemesek de birlikte al yorlar ve daha sa l kl , daha mutlu, daha ba ar l , daha g l olmam z i in bizi uyar yor ve yol g steriyorlarHer sat r okuyucuyu i sel potansiyel g c n d ar ya kartmaya kodlanm , g c n i eri indeki Evrensel Yasalar dan alan bu kitap, size ait oldu u h lde, g remedi iniz hangi sakl ger eklerin sizi y netti ini anlat yorkadar Evrensel Yasayla, kaderinize y n veren etkenlere cevap veriyor Fark nda olmadan hangi Evrensel Yasa ya ayk r davrand n z ve bu y zden hangi sorunlarla kar la t n z vurguluyor Ard ndan pratik al t rmalarla, hangi Evrensel Yasa ya nas l uyumlanaca n z n bilgi ve tekniklerini veriyorGer ek hayat hik yelerinden rneklerle, size farkl bir bak a s sunuyor Kitab n kapa n a t n z andan itibaren, d nd n zden fazlas n bulaca n za haz r olun nk ilk kez bu kitap Evrensel Yasalar nda ki isel geli iminizde ve kaderinize y n vermenizde nas l davranaca n za dair ok a k bilgileri anla l r bir dille sizlerle payla yortp idefix kitap kaderimiz Harika bir yolculuktu yazara te ekk r ediyorum, sa olsun varolsun Her s z m z, hareketimiz, davran m z tavr m z bizi biz yap yor Her eyimize evren, evet diyor te bu y zden, dikkat etmemiz gerekiyor kendimize, evrensel ruhsal yasalara, do a anaya.Duymam z gerekiyor, cevaplar n k k i aretlerini uyar lar n etraf m zdakilerden, evreden, r yalar m zdan sezgilerimizden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top