Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler eBook


Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler Bu kitapta derlenen makaleler, meselemize, yani homofobi ve transfobi temelli e itsizlik ve ayr mc l klar ile m cadeleye dair farkl disiplinlerden tespitler ve neriler getirmektedir S z konusu homofobi ve transfobi oldu unda m cadelenin siyasal, hukuki, k lt rel, sosyal, akademik k sacas t m y nleriyle birlikte g t r lmesi gerekti i a kt r Bu a dan, kitaptaki yaz lar T rkiye de lezbiyenlerin, geylerin, biseks ellerin, translar n ve intersekslerin birbirinden farkl ve hayat n her alan n ku atan gereksinimlerine ve taleplerine ili kin ayr nt l tahlillerde bulunmak yerine, sistematik ve b t nc l analizler zerinden bir paradigma de i ikli ini nermektedir NDEK LER ns zMurat K yl Cinsel Kimliklerin Kontrol A s ndan Muhafazak rl kProf Dr Melek G regenli Siyasal Alana Dair nerilerProf Dr Simten Co ar Geleneksel Medya ve Yeni Medya Ortamlar nda Milli radenin ve stikrar n Yarat lmas Dilsizle tirilmeler ve SuskunluklarProf Dr Mutlu Binark Yeni Hiyerar ik Vatanda l k RejimininD lanan Kesimlere Dayatt Yeni Zorluklar ve LGBT Hareketi Do Dr Ay en Canda T rkiye de Cinsel Kimli in Tan nmas ve Ayr mc l kYard Do Dr Kerem Alt parmak Yasa Yap m S reci, Komisyonlarve LGBT ler Tespit ve neriler Dr Salih ahin1 thoughts on “Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Murat Köylü

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Türkiye'de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler book, this is one of the most wanted Murat Köylü author readers around the world.


Back To Top